Tällä sivulla voit selata Kampuskamari-yhteistyöhön kuuluvia kursseja ja ilmoittautua niille. Voit osallistua enintään 5 kurssille.

Kursseille valituista yrityksistä tiedotetaan elo–syyskuun aikana. Kampuskamari ei voi taata, että yritykset pääsevät valitsemilleen kursseille.

 

Kampuskamarilla on 3 erilaista yhteistyömuotoa
 

Harjoitustyöt: Opiskelijaryhmä tulee toteuttamaan yritykseenne harjoitustyön opintojakson teemaan liittyen.

Yritysvierailut: Opintojaksolle toivotaan edustajia yrityksistä kertomaan vapaamuotoisesti opintojakson teemasta tai opiskelijat tulevat vierailemaan yritykseenne.

Valiokuntayhteistyö: Jotkut opintojaksot ovat avoimia Tampereen kauppakamarin valiokuntien jäsenille, jolloin he voivat osallistua mukaan opintojaksojen luennoille oman aikataulunsa puitteissa.

Kurssit:

  I4.9.–22.10.2017
 • Business Ethics (TaY) 
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yritysten edustajia kertomaan, miten liiketoimintaan liittyviä eettisiä näkökulmia huomioidaan / pitäisi huomioida yritysten toiminnassa. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  This course aims to develop students' understanding of business ethics and how organisations follow the code of ethics in their daily operations. The course provides insights into ethical theories and tools for developing ethical business practices along with the exploration of ethical decision making and how to develop ethical leadership.

  Periodi

  I

  4.9.–22.10.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Johanna Kujala

  johanna.kujala(at)uta.fi

 • Consultation projects (TAMK)
  Yhteistyön kuvaus

  Yrityksiltä toivotaan toimeksiantoja ”Innovation management and business development” aihealueelta tai vierailuluentoa aiheen tiimoilta. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannon lähettäminen kurssin opettajalle ja työn toteutuksesta sopiminen opettajan sekä opiskelijoiden kanssa tai luento kurssin teemoihin liittyen

  Kurssin sisältö

  Kurssi on TAMKin englanninkielisen International business –koulutusohjelman “Innovation management and business development” –moduulista, laajuudeltaan 10 op. Kurssilla opiskelijat tekevät pienissä projektitiimeissä toimeksiantoja yrityksille hyvin laajasti moduulin aihepiiriin liittyen. Opiskelijaryhmissä voi olla mukana myös Media & Arts –koulutusohjelman opiskelijoita projektin tarpeen mukaan. Opiskelijaryhmät ovat kansainvälisiä.

  Periodi

  I II

  4.9.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Hanna Pihlajarinne

  hanna.pihlajarinne(at)tamk.fi

 • Customer Intelligence, Research and Project Management (TAMK)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yrityksiä, joilla on tarvetta asiakaskäyttäytymiseen, -tarpeisiin tai johonkin muuhun potentiaalisiin tai nykyisiin asiakkaisiin liittyvän tiedon hankintaan pienimuotoisella tutkimuksella. Opiskelijatiimit suunnittelevat ja toteuttavat tutkimuksen asiakasyrityksen määrittelemän tarpeen perusteella. Tutkimuksessa voidaan käyttää TAMKin tiedonkeruu- ja analysointityökaluja. Yritys määrittelee ensin alustavan tiedotarpeen tai tutkimusidean vastuuopettajan kanssa, jonka jälkeen opiskelijatiimi tulee neuvottelemaan yksityiskohdista tarkemmin. Toimeksiantajalta odotetaan aktiivista osallistumista erityisesti kohderyhmän määrittämisessä ja tavoittamisessa. Tutkimusten tulokset esitellään opintojakson lopussa järjestettävässä seminaarissa ja toimeksiantaja saa tuloksista kirjallisen raportin. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannosta sopiminen opiskelijoiden kanssa, aktiivinen osallistuminen kohderyhmän määrittämisessä ja tavoittamisessa.

  Kurssin sisältö

  The course provides the students with understanding in customer intelligence: how to collect and analyze customer information reliably, based on the knowledge of different research methods, and how to refine the data to insight. In addition, the course includes a project management module to develop skills in managing a multicultural business project. Upon completion of the course, the students will be able to plan and execute a customer oriented research and development project reliably.

  Periodi

  I II III IV

  4.9.–15.12.2017 ja 8.1.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Tuula Andersson

  tuula.andersson(at)tamk.fi

 • Service marketing (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yrityksiä esittelemään yrityscase luennolla, jonka pohjalta opiskelijat tekevät harjoituksen. Case sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Yrityscasen esittely luennolla

  Kurssin sisältö

  After completing the course the student recognizes the importance of the service mindset in contemporary marketing. The student is able to apply the service mindset and related tools for analyzing and developing businesses and organizations in different contexts. The student understands the role of the customer in value creation.

  Periodi

  I

  4.9.–22.10.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Timo Rintamäki

  timo.rintamaki(at)uta.fi

 • Taloudellinen ajattelu (TAMK)
  Yhteistyön kuvaus

  Kurssille haetaan yrityksiä (1–3) kertomaan seuraavista teemoista:
  Miten yrityksen juokseva kirjanpito toteutetaan? Miten yrityksen taloudellista tilaa seurataan ja analysoidaan? Miten yrityksen ja sen suoritteiden katetuotto lasketaan ja miten sitä hyödynnetään? Mistä yritys saa pääomaa ja miten se sitoutuu yrityksen toimintaan?

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Opiskelijat ovat ensimmäisen vuoden Proakatemian yrittäjyysohjelman opiskelijoita. Tarkoituksena on opiskella talouden peruskäsitteet, oppia ymmärtämään ja laskemaan taloudellista tilaa kuvaavia keskeisimpiä tunnuslukuja, hallita katetuottolaskentaa sekä ymmärtää miten käyttöpääoma sitoutuu yritykseen. Lisäksi opiskelijan tulee opintojakson jälkeen osata peruskirjaukset ja kuukausittaiset viranomaisilmoitukset.

  Periodi

  I II

  4.9.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Tiina Wickman-Viitala

  tiina.wickman-viitala(at)tamk.fi

 • Teollisuustalouden ja turvallisuusjohtamisen erikoistyöt (TTY)
  Yhteistyön kuvaus

  Yritykset voivat määritellä toimeksiannon ja sopia tehtävästä opiskelijan/ryhmän kanssa TAI perustella ja ehdottaa aihetta aiheen professorille (yhteystiedot alla).
  Ideasta kirjoitetaan 1–2 s. suunnitelma ja aikataulu, joka yrityksen sekä aiheen professorin/ohjaajan täytyy hyväksyä. Suunnitelman yhteydessä sovitaan toimintamallit työn toteutukselle. Yritys osallistuu tarjoamalla tiedonkeruuseen ja analyysiin puitteet ja mahdollisuudet suunnitelman mukaan 2–4 kk:n ajalla. Tuloksena syntyy 15–30 s. raportti ja esitys. Työ voi olla yksilötyö (kirjallisuustyö tai empiirinen työ) tai ryhmätyö (empiirinen).

  Yleiset kysymykset Miia Martinsuolle. Tehtäväkohtaiseksi vastuuopettajaksi määritetään aihepiirin kannalta sopivin henkilö professorien tai post doc -tutkijoiden joukosta.

  Prof. Jussi Heikkilä (jussi.heikkila(at)tut.fi): Tuotannon ja toiminnanohjaus, hankinnat
  Prof. Juho Kanniainen (juho.kanniainen(at)tut.fi): Rahoitustekniikka ja talousmatematiikka
  Prof. Jouni Kivistö-Rahnasto (jouni.kivisto-rahnasto(at)tut.fi): Turvallisuustekniikka ja -johtaminen
  Prof. Miia Martinsuo (miia.martinsuo(at)tut.fi): Teollinen projekti- ja palveluliiketoiminta, organisaatiomuutokset
  Prof. Saku Mäkinen (saku.makinen (at) tut.fi): Strategia-, teknologia- ja innovaatiojohtaminen
  Prof. Petri Suomala (petri.suomala (at) tut.fi): Kannattavuuden johtaminen ja johdon laskentatoimi

  Yritykseltä odotettu panos

  Tehtävänannosta sopiminen opiskelijan/ryhmän kanssa, opiskelijan/ryhmän suunnitelman hyväksyminen, tiedonkeruun mahdollistaminen.

  Kurssin sisältö

  Teollisuustalouden sekä turvallisuustekniikan ja -johtamisen erityistöissä opiskelija tai pieni opiskelijaryhmä tekee selvitys-, ongelmanratkaisu- tai kehitystehtävän yrityksen toimeksiannosta. Tehtävä voi liittyä mille tahansa ko. koulutusalojen aihepiirille (strategiaan, markkinoihin, tuotteisiin, innovaatioihin, operaatioihin, kilpailijoihin, kustannuksiin, hinnoitteluun, organisaatiorakenteisiin, ryhmien, organisaatioiden tai yksilöiden käyttäytymiseen, asiakaskokemuksiin, turvallisuuden käytäntöihin tai teknisiin ratkaisuihin…).

  Periodi

  I II III IV

  Toteutettavissa vuoden ympäri

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Miia Martinsuo

  miia.martinsuo(at)tut.fi

 • Tietojohtamisen, liikennejärjestelmien ja logistiikan erityistyöt (TTY)
  Yhteistyön kuvaus

  Yritykset voivat esittää toimeksiantoja kurssien vastuuopettajille, jotka etsivät tehtävään sopivan/t tekijän/t, ja toteutus sovitaan kohdeorganisaation kanssa erikseen.

  Tietojohtamisen erikoistyö Jussi Myllärniemi (jussi.myllarniemi(at)tut.fi)
  Liikennejärjestelmän erikoistyö Markus Pöllänen (markus.pollanen(at)tut.fi)
  Logistiikan erikoistyö Heikki Liimatainen (heikki.liimatainen(at)tut.fi)

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannon esittäminen kurssin vastuuopettajalle ja toteutuksesta sopiminen tekijän/tekijöiden kanssa.

  Kurssin sisältö

  Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt johonkin tietojohtamisen / liikennejärjestelmän / logistiikan alueen erityiskysymykseen, jonka hän on määritellyt yhdessä toimeksiantajan ja ohjaajansa kanssa. Tavoitteena on kriittisesti käsitellä jotain ko. alueelle osuvaa erityiskysymystä sekä soveltaa työssä aikaisemmin hankittua tietämystä. Opintojakso suoritetaan yleensä yksilötyönä.

  Periodi

  I II III IV

  Toteutettavissa vuoden ympäri

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Kontaktihenkilöt yhteistyökuvauksessa

 • Tutkimus- ja kehittämisprojekti (TAMK)
  Yhteistyön kuvaus

  Opiskelijat tuottavat ryhmissä yrityksille liiketalouden tutkimuksen. Yritys ja opiskelijat sopivat tutkimusongelman, opiskelijat hyväksyttävät tutkimussuunnitelman sekä tuottavat tutkimusraportin. Esimerkkejä aiheista: asiakastyytyväisyys, tunnettuus, uudet tuotteet tai palvelut.

  Yritykseltä odotettu panos

  Kaksi tapaamista opiskelijoiden kanssa. Ensimmäisellä kerralla tutkimusongelman kuvaus, toisella tutkimusraportin purku. Tutkimussuunnitelman hyväksyminen sekä arvio projektin onnistumisesta.

  Kurssin sisältö

  Opiskelija perehtyy työelämälähtöisen tutkimus- ja kehittämisprojektin tekemiseen. Opintojakson laajuus on 10 op.

  Periodi

  I II

  4.9.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Vesa Vuorinen

  vesa.vuorinen(at)tamk.fi

 • Työhyvinvointi (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan muutamaa vierailevaa yritysedustajaa kertomaan oman yrityksensä työhyvinvointiin liittyvistä teemoista. Teemaan sopivat hyvin esim. yrityksen työhyvinvoinnin johtamisen käytännöt, näkemys työhyvinvoinnin merkityksestä / vaikuttavuudesta, keinot tutkia ja kehittää työhyvinvointia.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Tällä opintojaksolla perehdytään työhyvinvoinnin laaja-alaiseen käsitteeseen ja työhyvinvoinnin keskeisimpään tutkimustietoon. Sisältö: työhyvinvoinnin käsite, työhyvinvoinnin yhteiskunnallinen konteksti, työhyvinvoinnin taustateoriat, työhyvinvointi monitieteisenä tutkimusalana.

  Periodi

  I II

  4.9.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Kirsi Heikkilä-Tammi

  kirsi.heikkila-tammi(at)uta.fi

 • Yritysjuridiikan ajankohtaiset teemat (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Kurssille haetaan yritystä (1) kertomaan jostakin ajankohtaisesta ja käytännön kannalta relevantista oikeudellisesta teemasta ja/tai oikeustapauksesta pienryhmälle. Aihe voi liittyä esimerkiksi sopimus-, rahoitus-, yhtiö-, työ-, immateriaali- tai kilpailuoikeuteen. Esimerkiksi viime vuonna käsiteltiin työoikeuden ajankohtaisia teemoja.

  Yritykseltä odotettu panos

  2-3 h aiheen käsittelyä yliopistolla tai yrityksen tiloissa

  Kurssin sisältö

  Syventyminen yritysjuridiikan ajankohtaisiin kysymyksiin.

  Periodi

  I

  4.9.–22.10.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Janne Ruohonen

  janne.ruohonen(at)uta.fi

 • Yritysjuridiikan case-kurssi (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yritystä (1) case-harjoitusyhteistyöhön. Opiskelijat laativat sopimus- ja työoikeuteen, yhtiö-, pankki- ja rahoitusoikeuteen tai markkinointioikeuteen liittyvästä aiheesta ryhmätyön yrityksen antaman alustuksen pohjalta. Casen tulisi liittyä johonkin käytännön yrityselämän tilanteeseen, jossa tarvitaan taitoa tunnistaa ja hallita oikeudellisia riskejä ennakoivasti sekä kartoittaa oikeudellisesti kestäviä mahdollisuuksia toimia eri tilanteissa. Esimerkiksi viime vuonna ryhmätöiden kohteena olivat kansainväliset sopimusjärjestelyt ja niihin liittyvät riskit.

  Yritykseltä odotettu panos

  Osallistuminen kahdelle luennolle. Ensimmäisellä casen aihepiirin kuvaus/tehtävänanto ja toisella tulosten purku.

  Kurssin sisältö

  Käytännönläheisten oikeudellisten tehtävien ratkaiseminen ja pienryhmätyöskentely tehdyistä ratkaisuista. Yrityksen kannalta merkityksellisten tuomioistuinratkaisujen oikeudellinen analyysi erityisesti sopimus- ja työoikeuden, rahoitusoikeuden sekä markkinointioikeuden aloilta.

  Periodi

  I II

  4.9.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Enni Ala-Mikkula

  enni.ala-mikkula(at)uta.fi

 • II23.10.–15.12.2017
 • Kuluttajakäyttäytyminen (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan 4-6 case-yritystä, joille opiskelijat tekevät kulutuskäyttäytymiseen liittyvän konsultatiivisen harjoitustyön. Vastuuopettajan kanssa sovitaan yrityscasesta luennolla esiteltäväksi.

  Yritykseltä odotettu panos

  Yrityscasen esittely luennolla

  Kurssin sisältö

  Kurssilla perehdytään prosesseihin, joiden avulla yksilöt ja ryhmät valitsevat, ostavat, käyttävät ja hävittävät tuotteita ja palveluja. Kuluttajaa tutkitaan yksilönä syventyen havaitsemiseen, motivaatioon, identiteettiin ja päätöksentekoon liittyviin teorioihin. Kuluttaja hahmotetaan myös erilaisten ryhmien ja yhteisöjen jäsenenä painottaen rooleja, sosiaalista statusta ja kuluttamista viestintänä.

  Periodi

  II

  23.10.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Timo Rintamäki

  timo.rintamaki(at)uta.fi

 • Liike- ja työsopimukset (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yritystä case-harjoitusyhteistyöhön. Opiskelijat laativat liikesopimuksiin (b-to-b) tai työsopimuksiin liittyvästä aiheesta ryhmätyön yrityksen antaman alustuksen / casen pohjalta. Case voi liittyä esimerkiksi liikesopimusten oikeudellisten riskien huomiointiin.  Esimerkiksi viime vuonna käsiteltiin suuren yhtiön liike- ja työsopimusten hallintaa. 

  Yritykseltä odotettu panos

  Osallistuminen kahdelle luennolle. Ensimmäisellä casen aihepiirin kuvaus/tehtävänanto ja toisella tulosten purku.

  Kurssin sisältö

  Liike- ja työsopimusten sopimustekniikan hallinta, juridiset sopimuksentekotaidot, sopimuksen valmistelu, sopimusneuvottelut, sopimussisällön hallinta ja erilaiset sopimusinstrumentit, sopimusoikeudellinen riskienhallinta, liike-elämän riidanratkaisuvaihtoehdot, yritystoiminnan ja työsuhteen keskeiset asiakirjat.

  Periodi

  II

  23.10.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Janne Ruohonen

  janne.ruohonen(at)uta.fi

 • Riskienhallinta ja vakuutuscaset (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan 1–2 yritystä case-harjoitusyhteistyöhön. Opiskelijat laativat ja esittävät vakuutustoimintaan tai organisaatioiden riskienhallintaan liittyvästä aiheesta ryhmätyön yrityksen antaman alustuksen pohjalta. Case-esimerkkejä: vakuutusyhtiön mobiiliapplikaation kehittäminen, suuren rakennusprojektin kokonaisvaltaisen riskienhallintasuunnitelman laatiminen. Yritykset voivat olla myös muita kuin pankki- ja vakuutusalan yrityksiä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Kaksi kokoontumiskertaa. Ensimmäisellä kerralla casen aihepiirin kuvaus/tehtävänanto ja toisella tulosten purku.

  Kurssin sisältö

  Kurssilla sovelletaan aiemmin opittua teoriapohjaa käytäntöön case-tapausten avulla. Opiskelija oppii omatoimisesti hankkimaan tutkimuksellisesti validia tietoa eri lähteistä sekä arvioimaan ja analysoimaan sitä. Opiskelija kykenee laatimaan tutkimuksellisesti pätevää ja jäsentynyttä tekstiä, arvioimaan laatimansa esityksen sisältöä sekä muodostamaan perusteltuja johtopäätöksiä. Lisäksi opitaan ryhmätyötaitoja.

  Periodi

  II

  23.10.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Jarna Kulmala

  jarna.kulmala(at)uta.fi

 • Service Management (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan suomalaisia tai pohjoismaalaisia palvelukonsepteja, joista opiskelijat voivat keskustella ja analysoida niitä case-harjoitusten tapaan. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Yrityksen ja ajankohtaisten haasteiden esittely luennolla. Opiskelijoiden keskustelun kommentoiminen Moodle-oppimisympäristössä.

  Kurssin sisältö

  The course includes different themes in the field of service research e.g. service experience, service design and service concepts, service productivity, service strategies for manufacturing companies, and paradigms in service research.

  Periodi

  II

  23.10.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Ritva Höykinpuro

  ritva.hoykinpuro(at)uta.fi

 • Talousohjaus erilaisissa organisaatioissa (TAMK)
  Yhteistyön kuvaus

  Vaihtoehto I: opiskelijaryhmä(t) esimerkiksi haastattelujen avulla mallintavat kohdeyrityksen talousohjauksen menetelmiä ja tekevät siihen liittyviä kehittämisehdotuksia.
  Vaihtoehto II: opiskelijaryhmä(t) voivat tehdä yrityksen käyttöön Excelillä toteutetun mallipohjan/työkalun. Rakennettava Excel-malli voi olla esimerkiksi budjetti/ennustepohja, kannattavuus/kustannuslaskelmapohja, hinnoittelulaskelma jne. Opiskelijat toteuttavat nämä ryhmissä ja mallin rakentamiseksi tarvittava tieto kerätään haastattelemalla esimerkiksi yrityksen talousvastaavaa.
  Vaihtoehto III: yrityksen talousvastaavan vierailuluento oman yrityksen käyttämistä talousohjauksen välineistä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannosta sopiminen opiskelijoiden kanssa ja tiedonkeruun mahdollistaminen tai luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Kurssilla tutustutaan käytännössä eri toimialoilla toimivien yritysten ja organisaatioiden talousohjauksen erityispiirteisiin. Tavoitteena on, että opiskelija osaa soveltaa talousohjauksen teoriaa ja pystyy kuvaamaan yrityksen/organisaation talousohjauksen menetelmät ja tekemään niihin liittyviä kehittämisehdotuksia. Kurssin lopussa opiskelijaryhmät esittävät valitsemansa yrityksen talousohjauksen menetelmäkuvauksen ja kehittämisehdotukset.

  Periodi

  II

  23.10.–15.12.2017

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Heli Leskinen

  heli.leskinen(at)tamk.fi

 • III8.1.–27.5.2018
 • Case-study: Examining leadership challenges
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan 1–2 yritystä case-harjoitusyhteistyöhön. Kurssi kuuluu JKK:n englanninkieliseen Leadership for Change (LFC) –maisteriohjelmaan. Kurssin tarkoituksena on opetella tutkimusprojektin suunnittelua, toteuttamista ja raportointia pienryhmissä. Kurssin aikana politiikan tutkimuksen sekä hallinto- ja kauppatieteen opiskelijoista muodostuvat monitieteiset pienryhmät toteuttavat pienimuotoisen tutkimuksen case-yrityksille. Tutkimusaiheen toivotaan liittyvän johtamisen problematiikkaan ja erityisesti johtamisen kompleksisuuteen, esim. vastuullisuuskysymyksiin tai toimintaympäristön muutoksiin. Opiskelijat esittävät kurssin lopussa tutkimustulokset case-yrityksille. Opiskelijaryhmät ovat kansainvälisiä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Aktiivinen osallistuminen tutkimusongelman määrittelyyn sekä aineistonkeruun mahdollistaminen. Osallistuminen töiden purkutilaisuuteen.

  Kurssin sisältö

  After the course, students will be able to develop, design and conduct relevant research projects, choose suitable research methods as well as combine theoretical approaches to examine and explain complex leadership challenges of companies and public organisations. Moreover, students can collaborate in multi-disciplinary teams and make informed decisions on how to produce and apply research based information and knowledge both in theory and practice.

  Periodi

  III IV

  8.1.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Anni Kangas ja Hanna Salminen

  anni.kangas(at)uta.fi ja hanna.salminen(at)uta.fi

 • Johtaminen ja organisaatiot (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yritysten edustajia kertomaan ajankohtaisesta johtamiseen tai organisaatioon liittyvästä teemasta.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Opintojakso on jaettu eri teemoihin, joista jokainen edustaa jotain johtamisen osa-aluetta tai suuntausta kuten ihmisten johtaminen (leadership), strategian suunnittelu ja toteutus, liiketoimintaverkostot, palveluliiketoiminta sekä organisaatio ja organisointi.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Ritva Höykinpuro

  ritva.hoykinpuro(at)uta.fi

 • Marketing communications (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yrityksiä esittelemään yrityscase luennolla, jonka pohjalta opiskelijat tekevät harjoituksen. Case sovitaan etukäteen vastuuopettajan kanssa. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Yrityscasen esittely luennolla

  Kurssin sisältö

  After completing the course, the student understands the strategic role of marketing communications in interactively engaging with customers and other stakeholders. The student is able to plan and evaluate the use of different communications tools in the changing mediascape. In addition, the student can critically assess ethical concerns related to marketing communications.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Timo Rintamäki

  timo.rintamaki(at)uta.fi

 • Marketing in the Digital World (TAMK)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan (pien-)yrityksiä, jotka suunnittelevat markkinointitoimenpiteidensä digitalisointia tai joilla on tarvetta digitaalisen / some-markkinointinsa kehittämiseen. Opiskelijat toteuttavat pienryhmissä projekteja aiheeseen liittyen, esimerkkeinä verkkokaupan perustaminen tai some-kampanjan suunnittelu.Yritysten toivotaan tulevan opintojaksolle esittelemään markkinointinsa nykytilaa ja kuvaamaan kehitystarpeensa antaen opiskelijoille toimeksiannon. Opiskelijaryhmät ovat kansainvälisiä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannon esittely opiskelijoille luennolla.

  Kurssin sisältö

  This course will give the students skills in planning and executing digital marketing. The key question is: how can companies, both B2C and B2B, benefit from digitalizing their marketing operations. The students will learn to design a digital marketing roadmap for a company, use the tools of social media in business to establish a social media marketing campaign and create basic web pages, a blog or an online shop.

  Periodi

  III IV

  8.1.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Tuula Andersson

  tuula.andersson(at)tamk.fi

 • Markkinoinnin johtaminen ja organisointi (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Kurssille haetaan 1-4 yritystä toimimaan joko case-yrityksinä tai vierailevina luennoitsijoina. Casetyönä on arvolupauksen kehittäminen. Teemoja ovat mm. asiakasymmärrys, asiakkuuksien johtaminen ja brändien johtaminen.

  Yritykseltä odotettu panos

  Tapaaminen opiskelijoiden kanssa ja osallistuminen harjoitustyön purkutilaisuuteen kurssin loppupuolella. Kurssin aluksi 1-3 opiskelijaryhmää vierailee yrityksen luona. Vaihtoehtoisesti luento kurssin aihepiiristä.

  Kurssin sisältö

  Opintojaksossa perehdytään erityisesti yrityksen markkinointistrategiaan, liiketoimintasuunnitelmaan ja markkinoinnin operatiiviseen johtamiseen yrityksen johtamisprosessin osatekijöinä. Kurssilla painotetaan lähtökohtaisesti asiakasarvojen yhteisluontiin ja asiakaslupausten antamiseen perustuvaa näkemystä asiakkuuksien hankinnassa, johtamisessa ja kehittämisessä. Case-harjoituksissa painotetaan erityisesti asiakasarvojen yhteisluonnin, digitaalisen markkinoinnin, sosiaalisen median ja pk-yritysten markkinoinnin haasteiden ratkaisemiseen liittyviä taitoja.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Mika Yrjölä

  mika.yrjola(at)uta.fi

 • Organisaatiokäyttäytyminen (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan noin 2–3 yritystä kertomaan tietystä organisaatiokäyttäytymiseen liittyvästä aiheesta oman yrityksen näkökulmasta (esim. tiimityöskentely, organisaatiokulttuuri, esimiestyö tms.)

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Työmotivaatio ja motivointi, työhön liittyvät asenteet, tiimit ja ryhmät organisaatioissa, organisaation oppiminen ja organisaatiokulttuuri, johtajuuden keskeiset teoriat ja näkökulmat, valtakysymykset organisaatioissa.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Hanna Salminen

  hanna.salminen(at)uta.fi

 • Riskienhallinta (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yritysedustajaa esittelemään yrityksen toimintaan liittyviä riskejä ja sitä, miten niitä näitä riskejä pyritään hallitsemaan. Luentoon liittyen opiskelijat voivat tehdä pienimuotoisen ryhmätyön ko. yrityksen riskienhallintaan liittyen.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Riskienhallinnan merkitys laajasti yhteiskunnan ja kansantalouden näkökulmasta, erilaisten riskien ominaisuudet sekä syntymekanismit ja riskienhallinnan merkitys yksilöiden, yritysten ja julkisyhteisöjen kannalta, riskienhallinnan peruskäsitteet sekä riskienhallinta prosessina ja siihen liittyvät perusstrategiat ja keinovalikoimat. Riskienhallinta kokonaisvaltaisena käsitteenä ja toimintatapana.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Aarno Ahteensivu

  aarno.ahteensivu(at)uta.fi

 • Strategic Management Accounting and Control (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Yrityksen edustajalta toivotaan case-kuvausta pienryhmälle organisaation jostakin strategisen johdon laskentatoimen aihepiiriin liittyvästä teemasta/käytännön ongelmasta englanninkielisen vierailuluennon yhteydessä. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Key concepts e.g. the changing role of management accountants, strategic management accounting techniques, management control and strategic management accounting research.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Lili Kihn

  lili.kihn(at)uta.fi

 • Tuotannon suunnittelu ja kehittäminen (TTY)
  Yhteistyön kuvaus

  Valmistavan tuotannon yritykset voivat tarjota tuotannon suunnitteluun, ohjaukseen ja kehittämiseen liittyviä toimeksiantoja opiskelijaryhmän tai -ryhmien ratkottavaksi. Yritykseltä odotetaan toimeksiannon määrittelyä, opiskelijaryhmälle tiedon tarjoamista ongelman / lähtötilanteen analysoimiseksi (ts. mahdollisuus ryhmälle tutustua tuotannon tilanteeseen, kerätä siitä tietoa esim. haastatteluilla ja analysoida siihen liittyviä asioita) sekä tulosten läpikäyntiä kurssin lopussa. Myös vierailuluennot ovat mahdollisia. Toimeksiannot kannattaa esittää mielellään marras-joulukuussa; viimeistään tammikuun alussa.

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannon määrittely, tiedon tarjoaminen opiskelijaryhmälle sekä tulosten läpikäynti kurssin lopussa

  Kurssin sisältö

  Kurssi antaa valmiudet toimia teollisuuden tuotantojärjestelmien suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvissä työtehtävissä. Kurssilla käydään läpi tuotantojärjestelmät systeeminä ja järjestelmän eri osissa tarjolla olevien vaihtoehtoisten perusratkaisujen vaikutus tuotantojärjestelmälle asetettaviin tavoitteisiin ja järjestelmän toimintaan. Kurssiin sisältyy Lean-simulointipeli ja harjoitustyö.

  Periodi

  III IV

  8.1.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Jussi Heikkilä

  jussi.heikkila(at)tut.fi

 • Vähittäiskaupan konseptit (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan 3–5 kaupan alan yritystä, joiden konsepteihin opiskelijat pääsisivät tutustumaan. Yhteistyö voidaan toteuttaa joko siten, että yritysedustaja tulee luennolle vapaamuotoisesti esittämään kaupan alan konseptia tai vaihtoehtoisesti vieraillaan ko. yrityksessä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Opintojaksolla syvennytään vähittäiskaupan konsepteihin, verkkokauppaan, kaupan digitaalisiin palveluihin ja niihin liittyviin strategisiin valintoihin sekä tulevaisuudessa vähittäiskaupassa tapahtuviin toimialaliukumiin. Opintojakso koostuu luennoista, vierailuista kaupan alan eri konsepteihin sekä yhteistyössä kaupan alan yritysten kanssa tehtävästä, tulevaisuuden vähittäiskaupan kehitykseen orientoivasta soveltavasta projektityöstä.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Hannu Saarijärvi

  hannu.saarijarvi(at)uta.fi

 • Yksilön työhyvinvointi (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan muutamaa vierailevaa yritysedustajaa kertomaan oman yrityksensä työhyvinvointiin liittyvistä teemoista. Erityisen hyvin teemaan sopivat esim. käytännöt ja kokeilut, joilla yritykset ovat pyrkineet lisäämään henkilöstönsä työhyvinvointia eri näkökulmista (fyysinen työkyky, henkinen jaksaminen, hyvinvointiteknologioiden hyödyntäminen). Myös pienimuotoisen casen voi esittää opiskelijoiden ratkaistavaksi luennon yhteydessä. 

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Opintojaksolla tutustutaan työhyvinvoinnin yksilönäkökulmaan positiivisen psykologisen pääoman, stressin ja palautumisen sekä terveyden ja toimintakyvyn näkökulmista.

  Periodi

  III

  8.1.–4.3.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Kirsi Heikkilä-Tammi

  kirsi.heikkila-tammi(at)uta.fi

 • IV5.3.–27.5.2018
 • Asiakastieto ja asiakkuuksien johtaminen (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opiskelijaryhmä tekee yrityksessä asiakkuuksien johtamiseen (esim. asiakkuuksien luokittelu) liittyvän konsultatiivisen harjoitustyön mieluiten autenttista asiakastietoa hyödyntäen. Yritys saa tuoreita näkökulmia omiin asiakkuuksiinsa sekä harjoitustyön lopputuotoksen käyttöönsä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Tapaaminen opiskelijaryhmän kanssa ja tehtävänannosta sopiminen, osallistuminen purkutilaisuuteen.

  Kurssin sisältö

  Opintojaksolla syvennytään asiakastiedon tuottamiseen, analysointiin ja hyödyntämiseen palvelujen ja kaupan alalla. Opintojakso koostuu luennoista ja soveltavasta projektityöstä. Opintojaksolla tehdään aktiivisessa yritysyhteistyössä projektityö, jossa hyödynnetään autenttista asiakastietoaineistoa.

  Periodi

  IV

  5.3.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Hannu Saarijärvi

  hannu.saarijarvi(at)uta.fi

 • Basics of International Business (TAMK)
  Yhteistyön kuvaus

  Kurssille haetaan pk-yrityksiä, jotka ovat käynnistämässä vientiä uusille markkinoille. Opiskelijatiimit tekevät markkinaselvityksen case-yrityksen uudesta kohdemaasta PESTEL-analyysin avulla ja hankkimalla markkinatietoa viennin käynnistämisen tueksi.
  Vastuuopettaja keskustelee aluksi case-yrityksen kanssa toimeksiannon sisällöstä, jonka jälkeen yritys tulee esittelemään yrityksen ja toimeksiannon opiskelijatiimeille. Opiskelijatiimin raportti esitetään case-yritykselle opintojakson lopussa. Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannon esittely opiskelijoille luennolla ja osallistuminen tulosten purkutilaisuuteen.

  Kurssin sisältö

  The objective of this course is to describe and analyze the first steps of the internationalization process of small and medium sized enterprises (SMEs). Students learn main entry modes and how to make a basic market analysis of a new target market for a case-company. Students will analyze the international marketing environment (PESTEL) and company’s opportunities in a new target country.

  Periodi

  IV

  5.3.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Marita Tuomala

  marita.tuomala(at)tamk.fi

 • Markkinoinnin kannattavuus ja taloudellisuus (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opiskelijaryhmä tekee harjoitustyön liittyen yrityksen markkinoinnin kannattavuuteen, sen taloudellisuuteen ja mittaamiseen liittyen. Harjoitustyössä sovelletaan markkinoinnin kannattavuuden mittareita sekä muita opintojakson aikana käsiteltyjä tapoja analysoida markkinoinnin vaikuttavuutta. Yritys esittää ensin toimeksiannon kurssin vastuuopettajalle ja sopii toteutuksesta sekä mahdollisesta yrityksestä annettavasta materiaalista tarkemmin tapaamisessa opiskelijaryhmän kanssa.

  Yritykseltä odotettu panos

  Toimeksiannon esittäminen, toteutuksesta sopiminen opiskelijoiden kanssa, osallistuminen kommentaattorina harjoituksen purkuun (1 luentokerta).

  Kurssin sisältö

  Opintojakson keskeisiä opittavia asioita ovat: markkinoinnin vaikuttavuus, auditointi, tulosten mittaaminen, asiakkuuspääoma, aineeton omaisuus, tuloksellisuus, taloudellisuus, tehokkuus, kannattavuus, sijoitetun pääoman tuottoasteet ja asiakasuskollisuus. Kurssin sisällössä painottuvat markkinoinnin auditoinnin sisältö ja arviointimenetelmät, tasapainotetun tuloskortin sisältö ja hyödyntämistavat sekä markkinoinnin budjetoinnin ja seurannan keskeiset menetelmät. Opintojaksoon sisältyy myös tuoteportfolion johtamista käsittelevän Simbrand-yrityspelin pelaaminen.

  Periodi

  IV

  5.3.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Timo Rintamäki

  timo.rintamaki(at)uta.fi

 • Sustainable business practices (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan yrityksiä kertomaan omasta liiketoiminnastaan yritysvastuullisuuden näkökulmasta. Erityisesti toivotaan yrityksiä, joiden liiketoimintaan liittyy läheisesti jokin yritysvastuun teemoista (esim. ympäristö- tai sosiaalinen vastuu) tai joiden toiminnassa on vahva arvopohja (esim. osuustoiminta) tai toiminnan lähtökohtana on yhteiskuntavastuun edistäminen (esim. vihreän liiketoiminnan yritykset, sosiaalisen- tai yhteiskunnallisen yrittäjyyden edustajat, kiertotalouden yritykset, kestävän kuluttamisen konseptiin keskittyvät yritykset, yhteisötalouden yritykset). Kurssi toteutetaan englannin kielellä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  The course unit explores sustainable business practices and the topics include: Responsibility in various business models and contexts; limited companies, cooperatives, social enterprises, public organisations, and hybrid organisations. Case exercises and visiting lecturers.

  Periodi

  IV

  5.3.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Johanna Heiskanen

  johanna.heiskanen(at)uta.fi

 • Tilinpäätösanalyysi (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Yrityksen edustajalta toivotaan case-kuvausta johonkin tilinpäätösanalyysin aihepiiriin kiinteästi liittyvästä teemasta/käytännön ongelmasta (esim. yrityksen arvonmäärityksestä tai tilinpäätösanalyysin suorittamisesta) vierailuluennon yhteydessä.

  Yritykseltä odotettu panos

  Luento kurssin aihepiiristä

  Kurssin sisältö

  Opintojakson aihealueet ovat: Tilinpäätösinformaatio; Tuloslaskelman ja taseen arviointi ja standardointi; Keskeisimpien tunnuslukujen laskeminen ja analysointi; Tunnuslukujen väliset riippuvuudet; Kriisiyrityksen tunnistaminen tilinpäätösanalyysin avulla; Yrityksen arvon määritys tilinpäätöksistä; Tunnuslukuanalyysin rajoitukset; Tilinpäätösanalyysin erityiskysymyksiä, Tilinpäätösanalyysi case-yrityksessä.

  Periodi

  IV

  5.3.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Lili Kihn

  lili.kihn(at)uta.fi

 • Vastuullisen liiketoiminnan case-kurssi (TaY)
  Yhteistyön kuvaus

  Opintojaksolle haetaan case-tutkimusten ja harjoitustöiden aiheita liittyen vastuulliseen liiketoimintaan, kestävään kehitykseen, sidosryhmävuorovaikutukseen, yritys–luonto -suhteisiin, ja yritysvastuun mittaamiseen ja raportointiin. Opintojakso päättää Vastuullisen liiketoiminnan maisteriopinnot, joten opiskelijoilla on jo varsin kattava osaaminen aiheeseen liittyen ja siten paljon annettavaa myös yhteistyökumppaneille.

  Yritykseltä odotettu panos

  Osallistuminen kahteen seminaarikertaan (tehtävänanto ja tutkimustulosten esittely) maalis-toukokuussa sekä opiskelijoiden tutkimustyön tukeminen (esim. tapaamiset, haastateltavien löytyminen, tutkimuksessa tarvittavan informaation antaminen).

  Kurssin sisältö

  Vastuullisen liiketoiminnan teorioiden, mallien ja työkalujen soveltaminen käytännössä; Vastuulliseen liiketoimintaan liittyvä case-työskentely.

  Periodi

  IV

  5.3.–27.5.2018

  Yhteistyömuodot

  Valitse yhteistyömuoto/-muodot
  Vastuuhenkilö

  Johanna Kujala

  johanna.kujala(at)uta.fi

Tapahtui virhe

Yritä myöhemmin uudestaan

Kiitos ilmoittautumisesta!

Ilmoittautuminen

Valitut kurssit: